Дора в Казахстане

Аленький цветочек

Author: I. Karnaukhova, L. Brausevich

Date: 23.03.2014 

Director postanovshchik: Sergey Astrakhantsev 

Actors:

  • «Excellence in the field of culture» Tamara Koblova
  • Yuri Mironov
  • Nadezhda Voroshko
  • Maxim Gorbanev
  • Svetilana Stepanova
  • Anastasia Vitman
  • Sergey Zasorin
  • «Excellence in the field of culture» Irina Krasikova
  • Alexey Egorov
  • Igor Snegirev

Genre: story

Duration: 85 minutes

Height adjustment: 6+

Additional: