МОТ

Brother Fox and Brother Rabbit (Shakhtinsk Recreation Center)

Location: Karaganda, Bukhar-Zhyrau Ave., 32/2, KATEK

Composer: Evgeny Dzyubenko

Libretto: Nadezhda Kornienko

Premiere: November 30, 2013

Director: Nadezhda Kornienko

Scenography: Anara Kazhalieva

Doll artist: Larisa Kovaleva

Choreographer: Vladimir Akrachkov

Duration: 35 min