rebranding

Бернарда Альбанын үйү

Venue: Bishkek, Abdumomunov power, 230, Kyrgyz National Academic Drama Theater named after Toktobolot Abdumomunov

Director of Photography: Shamil Dyykanbayev

Production designer: Sadyr niyazkunov, Ruslan Dzhunusaliev

Genre: tragedy