Игорь Маменко в Казахстане!

«Игроки», «Поцелуй меня дважды» (КАТМК)

Authors: 

Premiere date: 

Choreography: Elena Prishvitsyna and Vladislav Morozov

Performers: Dmitry Chegodar, Tatiana Kritskaya, Andrey Zykov, Maria Gerasimova, Vladislav Morozov, Rafael Timerbakov, Elena Prishvitsyna

Genre: modern choreography

Duration: 45 min

Age restriction: 12+

Additionally: