Energy Fest

Evening party with Italians

Званый вечерVenue: Karaganda, Bukhar-Zhyrau Ave., 32/2, KATMK

Libretto: L. Halevy, C. de Morny, E. Permyakova

Premiered on November 22, 2015

Genre: One-act operetta

Stage Director: Permyakova Evgeniya Mikhailovna

Stage choreographer: T. Sudakova-Popovich

Stage Conductor: D. Usov

Choirmaster: Natalya Petrovna Kryazheva